August 12, 2013

8 สิงหาคม เปิดศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอนครหลวง


วันที่ สิงหาคม  2556  เวลา  09.00  น.  นายบุญส่ง  กลิ่นสวาทหอม  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนครหลวง  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอนครหลวง ตามที่โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  ให้เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาของอำเภอนครหลวง  ตั้งแต่วันที่  26  มีนาคม  2556   โรงเรียนได้ปรับปรุง พัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา จัดการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต และงบประมาณจากทางโรงเรียน  ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนในโรงเรียน  ในอำเภอนครหลวง  และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต กำหนดเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาพร้อมกันทั้งระดับอำเภอและระดับกลุ่ม  ในวันที่  8  สิงหาคม  2556  โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายปรีวัตร  สมัครประโคน และคณะผู้ตรวจเยี่ยมจาก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอนครหลวง  คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)  ผู้ปกครองนักเรียนร่วมงาน การนำเสนอขอเชิญชมวีดีทัศน์
August 11, 2013

หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศมอบสื่อการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม  2556  หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ โดยการนำของ พลอากาศตรี  มานะ  ประสพศรี  เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงกองทัพอากาศ รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 8  ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน  ตรวจรักษาโรค  ตัดผม  งานอาชีพ  พร้อมนำวงดุริงยางค์ทหารอากาศมาแสดง  โดยได้มอบสื่ออุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) ด้วย  สำหรับการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน    ในครั้งนี้ได้รับการประสานงานจาก นาวาอากาศเอกวีรชน  นรานุต  ศิษย์เก่าของโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)
คำขวัญวันแม่แห่งชาติปี 2556


คำขวัญวันแม่
2556 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปี 2556 แล้ว

          
วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญที่คนไทยทุกคนรู้กันดีว่า ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และถือเป็น "วันแม่แห่งชาติ" ของประเทศไทยที่ทุกคนให้ความสำคัญ ซึ่งนับตั้งแต่วันแม่แห่งชาติเมื่อปี 2544 เป็นต้นมา ก็จะมีการตั้งคำขวัญประจำวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้ลูก ๆ ทุกคนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อมารดา

          และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง ที่วันแม่แห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติแก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อจะนำไปเผยแพร่เทิดพระคุณแม่ทั่วประเทศ 
          โดยเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2556 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า "คำโบราณว่าดูนางดูอย่างแม่ คือคำแปลว่าแม่ดีมีลูกเด่น จะชายหญิงรู้ชั่วดีมีกฎเกณฑ์ เพราะจัดเจนแบบอย่างในทางดี"

VDO Youtube เกี่ยวกับแม่ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา