August 29, 2010

English Camp At Watbanchung School 29 Aug. & 5 Sep. 2010

วันนี้วันหยุดของข้าราชการ แต่ครูโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์) นำนักเรียน เข้าค่าย English Camp รุ่นที่ 1 ชั้น ป.1 - ป.5 วันที่ 29 สิงหาคม 2553 และ รุ่นที่ 2 ชั้น ป.6 – ม.3 วันที่ 5 กันยายน 2553 แบ่งตามวัยเด็กครับ  โดยทีมวิทยากรมืออาชีพ อ.ธวัชชัย และ คณะวิทยากรชาวต่างชาติ หลายชาติ เช่น อินเดีย จีน เม็กซิโก สเปน ฯลฯ เพี่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ทางภาษาที่สอง สำหรับโครงการเข้าค่ายเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใช้งบประมาณจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งบประมาณเรียนฟรี 15  ปี ของรัฐบาล  กิจกรรมเป็นที่สนใจของนักเรียนมาก Upload ขึ้น Youtube.com ให้แล้วครับ   //// จะดู VDO  ปิดเสียงที่วิทยุออนไลน์ก่อนครับ


August 27, 2010

ประสบการณ์ศึกษาดูงานโรงเรียนใน สพท.ระยอง เขต 1

ผู้บริหารสถานศึกษาใน สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดป่าประดู่ โรงเรียนอนุบาลระยอง และโรงเรียนวัดตะพงนอก สพท.ระยอง เขต 1 อบรมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ หรือ ผู้บริหารยุคใหม่ไทยเข้มแข็ง หลายท่านชมผู้บริหารใจดี ถูกใจ หลายท่านเหนื่อยแทนผู้บริหารครับ คนละรูปแบบมองต่างมุมครับ กว่าจะมาเป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ ท่านก็เก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์พอสมควร มีวิสัยทัศน์ในการทำงานและบวกฝีมือ ทั้งโรงเรียนเล็กโรงเรียนใหญ่ไม่มีอะไรง่ายครับแล้วแต่บริบทครับ อาจขึ้นกับโชคลาภ วาสนา ตามความเชื่อของแต่ละบุคคล แต่สิ่งสำคัญที่จะให้ครูแลบุคลากรทางการศึกษาชุมชน นับถือ เคารพ และศรัทธา เป็นเรื่องยากครับ น่าเห็นใจทั้งผู้บริหารและครูนะครับ เหนื่อยต่างกันครับ ขนาดเล็ก – เหนื่อยกาย ขนาดใหญ่ – เหนื่อยใจ แต่ไงก็ตามเราทำงานเพื่อเด็กและเพื่อชาติครับ ดูเว็บไซต์โรงเรียนที่ไปศึกษาดูงานครับ โรงเรียนวัดป่าประดู่ http://www.pradoo.ac.th/ โรงเรียนนครบาลระยอง เว็บ http://www.anubanrayong.ac.th/ และโรงเรียนวัดตะพงนอก ได้รับการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน) http://www.wattapongnok.ac.th/ ครับ ประยุกต์ใช้ได้ครับ

August 26, 2010

ข้าราชการบรรจุใหม่สำนักงานเลขาวุฒิสภาออกค่ายอาสา โรงเรียนวัดตะโหนดฯ

             เมื่อวัน เสาร์ ที่ 21 สิงหาคม 2553 นายวิทยา ผิวผ่อง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นายธำรง แก้วเล็ก ผอ.สพท.พระนครสรีอยุธยา เขต 1 นายศิลา ปุยสุวรรณ รอง ผอ.สพท.พระนครสรีอยุธยา เขต 1 นายเรวัต อัมพวานนท์ นายอำเภอนครหลวง ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอนครหลวง หัวหน้าหน่วยงานในอำเภอนครหลวง ประชาชน ให้การต้อนรับคณะข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเลขาวุฒิสภาบรรจุใหม่ ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดตะโหนด(ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) โดยการนำของท่านเกศสิณี แขวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา ท่านนวรัตน์ พิมเสน รองเลขาธิการวุฒิสภา สำหรับการออกค่ายอาสาในครั้งนี้ พัฒนาโรงเรียนวัดตะโหนดฯ ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2553 ผอ.ชุลี รุ่งพานิช ผอ.ร.ร.วัดตะโหนดฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดูแลข้าราชการที่เข้าค่ายอาสาจากชุมชนอย่างดียิ่ง
         นอกจากนี้ นายวิทยา ผิวผ่อง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ยังได้มอบต้นยางนาแก่ตัวแทนชุมชนในอำเภอนครหลวง ตามโครงการปลูกต้นยางนาถวายในหลวง แห่งละ 84 ต้น ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน ทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

August 09, 2010

อบรมผู้บริหารยุคใหม่ไทยเข้มแข็ง สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

สพท.พระนครศรีอยธยา เขต 1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการยกระดับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โดยจัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 13 สิงหาคม 2553 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 13 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศึกษาดูงานโรงเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ณ จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษารอบสองของกระทรวงศึกษาธิการ สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง ได้รวบรวม PowerPoint สรุปความรู้จากการบรรยายของวิทยากร จากชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านบริหารการศึกษา (Self-Learning Toolkits) Module 1 - 9 สามารถ Download ได้ครับ

สำหรับเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจจะลงให้ในโอกาสต่อไป
Module 1 การวิเคราะห์บริบท ความท้าทายของการบริหารการศึกษาในอนาคต

Module 2 การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

Module 3 การนำองค์การและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา

Module 4 การวางแผนและการกำหนดยุทธศาสตร์

Module 5 การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

Module 6 การบริหารการเปลี่ยนแปลง

Module 7 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

Module 8 การควบคุม การวัดประเมิน และการจัดการความรู้

Module 9 การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

Module 9-1 SWOT Analysis for Best Practice

ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านบริหารการศึกษา ของ ก.พ.ร.

August 02, 2010

กำหนดส่งบันทึกความเป็นครูดีของคุรุสภา

ถึงกำหนดส่งบันทึกความเป็นครูดีของคุรุสภาหลายท่านส่งแล้ว และหลายท่านก็กำลังขับเคี่ยวเขียนส่งให้ทัน ทุกท่านมีภาระ หน้าที่ที่รับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ ผู้บริหารรับผิดชอบโรงเรียน ครู นักเรียน ชุมชน อะไรอีกหลายอย่าง ส่วนครูรับผิดชอบผู้เรียน ก็จัดการเรียนรู้ให้ประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและของชาติในที่สุด ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน มั่นใจที่ทุกคนจะทำงานด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ของครูไทย ขณะครูเป็นที่หวังของสังคมที่จะให้เป็นผู้สร้างให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ลองดูแนวคิดการบันทึกความเป็นครูดี ครูอรวรรณ รับราชการครู โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ครูยุค IT  ที่ถ่ายทอดเรื่องดีๆผ่านเว็บไซต์ gotoknow.org   คลิกที่นี่
ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา