November 28, 2010

ความเคลื่อนไหวสมาชิกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง


ตามที่ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ประชุม เมื่อวันที่ 12  พฤศจิกายน  2553    พิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ตามคำร้องขอย้ายประจำปี 2553  และได้มีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ที่ 701 / 2553  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  2553  และให้ไปรายงานตัวสถานศึกษาที่ได้รับย้ายภายในวันที่  19  พฤศจิกายน  2553   สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง ขอแสดงความยินดี สมาชิกสมาคมผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง   4  ราย  ที่ได้รับย้ายตามคำสั่ง ดังนี้

1.นายมนัส   ทัพไทย  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่าศิษย์อุปถัมภ์)   ตำแหน่งเดิมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละมุด(ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)  ตำแหน่งในสมาคม  นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  คนปัจจุบัน,รองประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายศรีทักษิณ 

2.นายปัญญา  ทองคำสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อย(วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)  ตำแหน่งเดิมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(วาสนานุกูล)   ตำแหน่งในสมาคม  อุปนายก คนที่ 1 สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง   

3.นายภาณุวัฒน์  เขียวนาค  ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)  ตำแหน่งเดิมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์)   ตำแหน่งในสมาคม  เลขานุการสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง,เลขานุการกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอุตรนคร,ดูแลเว็บไซต์สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของอำเภอนครหลวง 

4.นายถาวร  ทิพย์โสต  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์)  ตำแหน่งเดิมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแค อำเภอท่าเรือ   ตำแหน่งในสมาคม  กรรมการสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง   

5.นางขวัญสุดา  วงษ์แหยม   รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา  ตำแหน่งเดิมรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)  ตำแหน่งในสมาคม  กรรมการสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง   

                จากการย้ายและแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียน ดังกล่าว  ผู้บริหารทุกท่านรายงานตัวในวันที่ 19  พฤศจิกายน  2553  และเดินทางเป็นทางการในวันที่  25  พฤศจิกายน 2553  ทุกคน  ทำให้โรงเรียนในอำเภอนครหลวง  มีตำแหน่งสายผู้บริหารสถานศึกษาว่าง  3  โรงเรียน  คือ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(วาสนานุกูล)  โรงเรียนวัดละมุด  และตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)  รอสำหรับผู้บริหารท่านใหม่ต่อไป  สมาคมผู้บริหารสถานศึกษายินดีต้อนรับ  และเชิญร่วมเป็นสมาชิก  มีส่วนร่วมในพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอำเภอนครหลวง  ต่อไป

โรงเรียนวัดเรือแข่ง(ประชาอุปถัมภ์) ได้รับมอบอาคารเรียน


วันที่ 26 พฤศจิกายน  2553  เวลา 10.30 น. รองศิลา  ปุยสุวรรณ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  และผู้บริหารสถานศึกษา ประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบอาคารเรียน  และสนามเด็กเล่นของโรงเรียนวัดเรือแข่ง(ประชาอุปถัมภ์)  จาก Mr.Nicholas Walker  ผู้อำนวยการโรงงานบริษัท สยามมิชลีน จำกัด  แหลมฉบัง  ซึ่งโรงเรียนวัดเรือแข่ง เป็นโรงเรียน 1  ใน 9  โครงการที่ได้รับการคัดเลือกจากบริษัท  บริษัทได้นำพนักงานมาปรับปรุงผนังอาคารคารเรียนเป็นคอนกรีต  ทาสีอาคารเรียน  และปรับปรุงสนามเด็กเล่น  ใช้งบประมาณกว่า 100,000  บาท  นอกจากนั้นยังได้สนับสนุนเงินพัฒนาการศึกษาอีก 50,000  บาท  ให้ ผอ.ศักดิ์ศิริ  สุภสุข  ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                สำหรับการพัฒนาอาคารสถานที่ในครั้งนี้  ยังได้รับความร่วมมือจากพนักงานบริษัท สยามมิชลีน  จำกัด แหลมฉบัง  ชมรม ฅนช่วยฅน  วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา  อำนวยความสะดวกระบบไฟฟ้าทั้งอาคาร  ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำนวยความสะดวกตลอดเวลาที่ลงพื้นที่ 

November 08, 2010

โรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2554 อำเภอนครหลวง

วันที่ 5  พฤศจิกายน  2553  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานเปิดงานโรงเรียนดีประจำตำบล  7,000  โรงเรียนทั่วประเทศ  ณ ศูนย์ประชุมเมืองทองธานี  โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์)  อำเภอนครหลวง   นำโดย นายภาณุวัฒน์  เขียวนาค  และตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชุ้ง  โรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2554 อำเภอนครหลวง สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้าร่วมงานด้วย  พร้อมนี้ได้นำครูและบุคลาการทางการศึกษาของโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์) ทุกคนศึกษาดูงานการจัดนิทรรศการโรงเรียนดีประจำตำบลทั่วประเทศ  สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรที่ต้องร่วมกันพัฒนาโรงเรียน  สำหรับโรงเรียนดีประจำตำบลถือว่าเป็นสถานศึกษายุคใหม่ในการปฏิรูปการศึกษารองสอง  ให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาโดยคำนึงถีงสิทธิเด็ก  จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  โดยนายชินวรณ์  บุณยเกียรติ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบนโยบาย “ 6 เดือน 6 คุณภาพการศึกษา   ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2553 เมษายน 2554   สำหรับโรงเรียนดีประจำตำบล นายชินภัทร  ภูมิรัตน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่า  เราจะพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลทั้งด้านปัจจัยพื้นฐาน  ด้านวิชาการ  ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างครบวงจร  มีโรงเรียนดีประจำอำเภอเป็นคู่พัฒนา  เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนและให้บริการชุมชนอย่างแท้จริง 

November 04, 2010

ขอแสดงความยินดี ผอ.พิทยา จันฤๅไชย ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 นายมนัส  ทัพไทย นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง และคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในอำเภอนครหลวง  ร่วมแสดงความยินดี ท่านพิทยา จันฤๅไชย ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  คนใหม่  ที่ได้ย้ายกลับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หลังจากที่ท่านไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครราขสีมา เขต 7  ประมาณปีเศษ  ขอนพเสนอประวัติของท่าน ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  พอสังเขป
วิสัยทัศน์การทำงาน  "มองโลกในแง่ดี มีความรัก รู้จักพอเพียง หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ไม่เส่แสร้งหลอกลวง สิ่งทั้งปวงเป็นอนิจจัง"
วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ประวัติการรับราชการ

16 เมษายน 2514 ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว อ.พังโคน จ.สกลนคร
1 พฤษภาคม 2521 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองไฮ อ.พังโคน จ.สกลนคร
1 พฤษภาคม 2522 หัวหน้าหมวดการศึกษากิ่งอ.เต่างอย จ.สกลนคร
17 มิถุนายน 2525 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกุดจับ สปจ.อุดรธานี
7 กันยายน 2526 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอวังสามหมอ สปจ.อุดรธานี
29 เมษายน 2528 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสร้างคอม สปจ.อุดรธานี
4 มิถุนายน 2530 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอค้อวัง สปจ.ยโสธร
21 ธันวาคม 2530 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอภาชี สปจ.พระนครศรีอยุธยา
1 ตุลาคม 2534 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอลาดบัวหลวง สปจ.พระนครศรีอยุธยา
1 กุมภาพันธ์ 2536 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สปอ.อุทัย สปจ.อยุธยา
23 มกราคม 2540 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สปอ.ภาชี สปจ.อยุธยา
12 พฤศจิกายน 2540 ผู้ช่วยผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
16 พฤศจิกายน 2541 ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
5 พฤศจิกายน 2542 ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดนครนายก
7 กรกฎา2546 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดนครนายก
18 มิถุนายน 2547 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
24 ธันวาคม 2547 เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
19 กันยายน 2549 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันบุรี เขต 2
29 พฤษภาคม 2551 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
30 มีนาคม 2552 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
4 พฤศจิกายน 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

October 16, 2010

E – Training กับการพัฒนาคุณภาพนักเรียน


กระทรวงศึกษาธิการพยายามพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกรูปแบบ  มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ  ที่นับวันจะต่ำลงโดยภาพรวมเราต่ำกว่าหลายๆประเทศในทวีปเอเชียด้วยกัน  หลายประเทศเอาจริงจังกับภาษาที่สองกันแล้ว  พร้อมเปิดประเทศรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  ถ้ายังไม่เตรียมพร้อมเราก็จะสู้ประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ได้แล้ว  ครูถึงเป็นที่คาดหวังของสังคมมากแม้จะไม่เต็มร้อย แต่คงไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้เลยว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง เริ่มที่การศึกษา  ถึงตรงนี้ต้องถามว่าเราพร้อมหรือยัง รัฐบาลใช้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(2552-2561)  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง การพัฒนาคนต้องเริ่มต้นจากการศึกษา  การพัฒนาด้วยระบบ E – Training ของรัฐบาลตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ  ใช้งบประมาณจาก Sp2  กับ UTQ Online  ที่กำลังจะอบรมหลายท่านถามว่าเขาบังคับหรือไม่  ไม่สมัครได้ไหม  สมัครแล้วจะได้อะไร  คงจะตอบคำถามแทนครูไม่ได้  ทุกคนต้องอบรมในวิชาบังคับมีทั้งวิชาแกน(ทุกคนต้องเรียน) และวิชาเฉพาะตามกลุ่มสาระศึกษา VDO UTQ Online (เปิดเสียงด้วยครับ) ต้องถามเราเองว่าเราต้องการจะช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา   พัฒนาคุณภาพโรงเรียน  และพัฒนาคุณภาพนักเรียนหรือไม่  ถ้าเราจะมองบริบทในภาพรวมแล้ว  ครูเราตอนนี้ตามไม่ทันนักเรียนแล้ว  เด็กใช้อินเตอร์เน็ตคล่องปรือ ติดต่อสื่อสารได้เก่งกว่าครู  ถ้าครูชี้นำในทางที่ถูกเขาจะได้ประโยชน์จากโลกออนไลน์มากที่สุด  เป็นภาระหน้าที่ของครูที่ต้องกระทำ  ถึงเวลาหรือยังที่ครูต้องพัฒนาตนเอง  ถ้ายังใช้อินเตอร์เน็ตไม่คล่อง  Download E-book  ที่เขียนใช้พัฒนาครูศึกษาได้ครับ  รัฐบาลใช้  E – Training  ในการพัฒนาครูทั้งประเทศคงไม่มีวิธีใดดีที่สุดแล้วกับบุคลากร 3 4  แสนคน  อย่างไรก็ตามความไม่พร้อมของอินเตอร์เน็ตตามชนบทยังไม่มีใช้ ใช้ AirCard ก็ช้าทางที่ดีรัฐบาลควรที่จะแก้ระบบควบคู่ไปด้วย ที่บ้านสายผ่านหลายปีแล้วขอเบอร์ยังไม่ได้เลย  ถ้ามีจะคิดจะทำอะไรก็ง่ายไปหมด จะมีพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาก่อนให้รู้เรื่องการทำบล็อกหรืออะไรทำนองนั้น  ผมสมัคร UTQ Online  ตั้งแต่ก่อนเว็บล่มแล้วครับ  จึงมาเชิญครูทุกท่านร่วมโครงการศึกษารายละเอียด  สมัครที่นี่ 

October 05, 2010

การพัฒนาครู ด้วยระบบ e-Trainging - UTQ online

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต้ ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ด้วยระบบ E-Training พัฒนาครู ผู้บริหาร ศน. ที่มีผลการประเมินในระดับกลางและระดับต้น หรือรายวิชาที่สนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพครูผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานให้กับบุคลากรครูทั่วประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป โดยลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http://www.utqonline.com/
รายละเอียดหนังสือ สพฐ.
ดู VDO รายละเอียดก่อน
แหล่งเรียนรู้ :: ทั้งหมด
ศึกษารายละเอียดที่  http://www2.utqonline.in.th/knowledge_base_page
Download File Power Point

October 04, 2010

บริษัท ทีเอส เทค(ประเทศไทย)จำกัด มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2553

วันที่ 1  ตุลาคม  2553   เวลา 08.30  น.นายยาสุโนริ  ซาคุไร  ประธานบริษัท  ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด และคณะมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2553   จำนวน  75  ทุน  ทุนละ  2,500  บาท  จำนวนเงิน 187,500  บาท  แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ 1 - 3  ที่เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของอำเภอนครหลวงทั้ง  5  โรงเรียน  ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   และบริษัทพร้อมที่จะรับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของบริษัทเข้าทำงาน  สำหรับทุนนักเรียนนี้โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกโรงเรียนในอำเภอนครหลวงคัดเลือกนักเรียนที่เรียนดีและขาดแคลน  จากชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในนามบริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย)  ขอบคุณสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  ที่ช่วยประสานงานทุนนักเรียน  ขอบคุณโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"  ให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติ  ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอนครหลวง  และนักเรียนทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษา  บริษัทยินดีให้ทุกการศึกษานักเรียนในอำเภอนครหลวงตลอดไป 

September 29, 2010

คำอวยพรคนเกษียณ

หลายท่านคงได้ยินเสี่ยงบ่นของคนทำงาน    "เฮ้อ...อีกนานแฮะกว่าจะถึงตาเรา... ""เกษียณแล้วจะไปทำไรดีหว่า??? "   "คงสบายน่าดู ไม่ต้องทำงาน อิอิอิ"   ไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม  อยู่ทน & ทนอยู่  ก็ต้องทำหน้าที่กันไป   เลยนำกลอนมาฝากผู้เกษียณอายุราชการ  และผู้ที่ยังต้องทำหน้าที่ต่อไป

เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน
กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย
ต้องอำลาจากกันแสนอาลัย
แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง


คุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐาน
ตรากตรำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลง
พัฒนาชาติไทย(การศึกษาไทย)ให้ยืนยง
เกียรติดำรงก้องปรากฏมิวางวาย

ระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์ม้า
วันเวลาบอกคุณค่าของคนได้
ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมาย
ความดีงามที่สร้างไว้มิมีเลือน

ขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้อง
จงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือน
เกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือน
คอยย้ำเตือนตราตรึงตราบนิรันดร์......


ขอบคุณเว็บไซต์ thaimisc.com
ฝากกลอนเพราะๆ แทนคำอวยพร !!!!!!  สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง
ฟัง เพลง อำลา   สำหรับผู้เกษียณ  (ปิดวิทยุออนไลน์ก่อนครับ)

September 21, 2010

โรงเรียนวัดละมุด อบรมนักเรียนโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติด

วันที่  20  กันยายน  2553  นายปทีป   บุญแจ้ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติด  ณ โรงเรียนวัดละมุด อำเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  การอบรมนักเรียนตามโครงการโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติด  ระหว่างวันที่  20 - 21  กันยายน  2553  เพื่อปลูกฝัง  และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาเสพติด  ในชุมชน  โดยการอบรมนักเรียนโรงเรียนวัดละมุดทุกคน  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สำหรับการอบรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น โดยมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรนครหลวง  คณะวิทยากรจากครูในอำเภอนครหลวง  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครหลวง 

September 13, 2010

งานกตัญญูครูเกษียณอำเภอนครหลวง ปี 2553

วันที่ 10 กันยายน 2553 สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวงและสมาคมครูนครหลวง ได้จัดศึกษาดูงานโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อประยุกต์ในการจัดการเรียนการรู้ของครูนครหลวง ช่วงเย็นจัดงานกตัญญูครูเกษียณอำเภอนครหลวง ให้ผู้เกษียณทั้งหมดทั้งครู ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานบริการ สมาคมยังได้รับเกียรติจาก ผอ.สพป.อย. 1 ท่านธำรง แก้วเล็ก ที่เข้าร่วมงานด้วย รวม 13 ท่าน งานกตัญญูครูเกษียณอำเภอนครหลวงจัดเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานครบ 60 ปี จัดงานมาแล้วเกือบ 30 ปี จนเป็นประเพณีของครูนครหลวง ในปี 2553 นี้ จัดงาน ณ โรงแรมหัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการครูบำนาญ ข้าราชการครูในอำเภอนครหลวงเกือบ 150 คน ร่วมงาน

September 08, 2010

อบรมนักเรียนแกนนำป้องกันเอดส์และเพศศึกษา โรงเรียนในอำเภอนครหลวง


วันที่ 6 กันยายน 2553 เวลา 10.00 น. รองสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันเอดส์และเพศศึกษา ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวงและสมาคมครูนครหลวง เป็นคณะทำงานพัฒนากลไกป้องกันเอดส์ที่ยั่งยืนในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาในอำเภอนครหลวง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนให้ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและตระหนักในการประเมินความเสี่ยง และการเข้าถึงถุงยางอนามัย การป้องกันเอดส์ในกลุ่มเยาวชนในโรงเรียน โดยกำหนดอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันเอดส์และเพศศึกษา จำนวน 600 คน ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน การอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2553 โดยมีนักเรียน ชั้น ป.5-6 จำนวน 350 คน และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2553 นักเรียนชั้น ม.1-3 จำนวน 250 คน   ณ ค่ายหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีโดยใช้วิทยากรครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอนครหลวงทั้งหมด

August 29, 2010

English Camp At Watbanchung School 29 Aug. & 5 Sep. 2010

วันนี้วันหยุดของข้าราชการ แต่ครูโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์) นำนักเรียน เข้าค่าย English Camp รุ่นที่ 1 ชั้น ป.1 - ป.5 วันที่ 29 สิงหาคม 2553 และ รุ่นที่ 2 ชั้น ป.6 – ม.3 วันที่ 5 กันยายน 2553 แบ่งตามวัยเด็กครับ  โดยทีมวิทยากรมืออาชีพ อ.ธวัชชัย และ คณะวิทยากรชาวต่างชาติ หลายชาติ เช่น อินเดีย จีน เม็กซิโก สเปน ฯลฯ เพี่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ทางภาษาที่สอง สำหรับโครงการเข้าค่ายเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใช้งบประมาณจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งบประมาณเรียนฟรี 15  ปี ของรัฐบาล  กิจกรรมเป็นที่สนใจของนักเรียนมาก Upload ขึ้น Youtube.com ให้แล้วครับ   //// จะดู VDO  ปิดเสียงที่วิทยุออนไลน์ก่อนครับ


August 27, 2010

ประสบการณ์ศึกษาดูงานโรงเรียนใน สพท.ระยอง เขต 1

ผู้บริหารสถานศึกษาใน สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดป่าประดู่ โรงเรียนอนุบาลระยอง และโรงเรียนวัดตะพงนอก สพท.ระยอง เขต 1 อบรมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ หรือ ผู้บริหารยุคใหม่ไทยเข้มแข็ง หลายท่านชมผู้บริหารใจดี ถูกใจ หลายท่านเหนื่อยแทนผู้บริหารครับ คนละรูปแบบมองต่างมุมครับ กว่าจะมาเป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ ท่านก็เก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์พอสมควร มีวิสัยทัศน์ในการทำงานและบวกฝีมือ ทั้งโรงเรียนเล็กโรงเรียนใหญ่ไม่มีอะไรง่ายครับแล้วแต่บริบทครับ อาจขึ้นกับโชคลาภ วาสนา ตามความเชื่อของแต่ละบุคคล แต่สิ่งสำคัญที่จะให้ครูแลบุคลากรทางการศึกษาชุมชน นับถือ เคารพ และศรัทธา เป็นเรื่องยากครับ น่าเห็นใจทั้งผู้บริหารและครูนะครับ เหนื่อยต่างกันครับ ขนาดเล็ก – เหนื่อยกาย ขนาดใหญ่ – เหนื่อยใจ แต่ไงก็ตามเราทำงานเพื่อเด็กและเพื่อชาติครับ ดูเว็บไซต์โรงเรียนที่ไปศึกษาดูงานครับ โรงเรียนวัดป่าประดู่ http://www.pradoo.ac.th/ โรงเรียนนครบาลระยอง เว็บ http://www.anubanrayong.ac.th/ และโรงเรียนวัดตะพงนอก ได้รับการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน) http://www.wattapongnok.ac.th/ ครับ ประยุกต์ใช้ได้ครับ

August 26, 2010

ข้าราชการบรรจุใหม่สำนักงานเลขาวุฒิสภาออกค่ายอาสา โรงเรียนวัดตะโหนดฯ

             เมื่อวัน เสาร์ ที่ 21 สิงหาคม 2553 นายวิทยา ผิวผ่อง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นายธำรง แก้วเล็ก ผอ.สพท.พระนครสรีอยุธยา เขต 1 นายศิลา ปุยสุวรรณ รอง ผอ.สพท.พระนครสรีอยุธยา เขต 1 นายเรวัต อัมพวานนท์ นายอำเภอนครหลวง ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอนครหลวง หัวหน้าหน่วยงานในอำเภอนครหลวง ประชาชน ให้การต้อนรับคณะข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเลขาวุฒิสภาบรรจุใหม่ ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดตะโหนด(ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) โดยการนำของท่านเกศสิณี แขวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา ท่านนวรัตน์ พิมเสน รองเลขาธิการวุฒิสภา สำหรับการออกค่ายอาสาในครั้งนี้ พัฒนาโรงเรียนวัดตะโหนดฯ ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2553 ผอ.ชุลี รุ่งพานิช ผอ.ร.ร.วัดตะโหนดฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดูแลข้าราชการที่เข้าค่ายอาสาจากชุมชนอย่างดียิ่ง
         นอกจากนี้ นายวิทยา ผิวผ่อง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ยังได้มอบต้นยางนาแก่ตัวแทนชุมชนในอำเภอนครหลวง ตามโครงการปลูกต้นยางนาถวายในหลวง แห่งละ 84 ต้น ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน ทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

August 09, 2010

อบรมผู้บริหารยุคใหม่ไทยเข้มแข็ง สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

สพท.พระนครศรีอยธยา เขต 1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการยกระดับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โดยจัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 13 สิงหาคม 2553 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 13 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศึกษาดูงานโรงเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ณ จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษารอบสองของกระทรวงศึกษาธิการ สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง ได้รวบรวม PowerPoint สรุปความรู้จากการบรรยายของวิทยากร จากชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านบริหารการศึกษา (Self-Learning Toolkits) Module 1 - 9 สามารถ Download ได้ครับ

สำหรับเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจจะลงให้ในโอกาสต่อไป
Module 1 การวิเคราะห์บริบท ความท้าทายของการบริหารการศึกษาในอนาคต

Module 2 การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

Module 3 การนำองค์การและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา

Module 4 การวางแผนและการกำหนดยุทธศาสตร์

Module 5 การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

Module 6 การบริหารการเปลี่ยนแปลง

Module 7 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

Module 8 การควบคุม การวัดประเมิน และการจัดการความรู้

Module 9 การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

Module 9-1 SWOT Analysis for Best Practice

ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านบริหารการศึกษา ของ ก.พ.ร.

August 02, 2010

กำหนดส่งบันทึกความเป็นครูดีของคุรุสภา

ถึงกำหนดส่งบันทึกความเป็นครูดีของคุรุสภาหลายท่านส่งแล้ว และหลายท่านก็กำลังขับเคี่ยวเขียนส่งให้ทัน ทุกท่านมีภาระ หน้าที่ที่รับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ ผู้บริหารรับผิดชอบโรงเรียน ครู นักเรียน ชุมชน อะไรอีกหลายอย่าง ส่วนครูรับผิดชอบผู้เรียน ก็จัดการเรียนรู้ให้ประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและของชาติในที่สุด ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน มั่นใจที่ทุกคนจะทำงานด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ของครูไทย ขณะครูเป็นที่หวังของสังคมที่จะให้เป็นผู้สร้างให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ลองดูแนวคิดการบันทึกความเป็นครูดี ครูอรวรรณ รับราชการครู โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ครูยุค IT  ที่ถ่ายทอดเรื่องดีๆผ่านเว็บไซต์ gotoknow.org   คลิกที่นี่

July 29, 2010

บัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้ 1 เมษายน 2554

ครม.ไฟเขียวกฎ ก.ค.ศ.ปลดล็อกเงินเดือนครู ส่งผลปรับเพิ่มเงินเดือน ครูผู้ช่วย คศ.1 รับ 10,770 บาท ครูผู้ช่วยที่จบ ป.โท คศ.1 รับ 13,240 บาท และครูผู้ช่วยที่จบ ป.เอก คศ.1 รับ 17,560 บาท ขณะที่กลุ่มเงินเดือนตัน คศ.3 คศ.4 มาแล้ว 4-5 ปี เลื่อนขึ้น คศ.5 รับ 51,590 บาท “ชินวรณ์” ฟุ้งครูเฮลั่น! ปลื้มผลักดันสำเร็จ หลังลากยาวมาตั้งปี’47

รายละเอียดเพิ่มเติม  >>>  1 และ 2

บัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้ 1 เมษายน 2554

July 20, 2010

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” นักเรียนในอำเภอนครหลวง

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09.00 น. รองศิลา ปุยสุวรรณ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดละมุด ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2553 โดยมีโรงเรียนในอำเภอนครหลวง ได้แก่ ร.ร.วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) ร.ร.วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) ร.ร.วัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง-สง่าศิษญ์อุปถัมภ์) ร.ร.วัดบ้านดาบ และ ร.ร.บ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) เข้าร่วมโครงการมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 300 คน สำหรับการเข้าค่ายบุตรบุตรครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก พระมหามนตรี วลฺลโภ เจ้าอาวาสวัดละมุด พระวิทยากรจากกลุ่มพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีงาม นำทีมโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺทีโป จากวัดธรรมาจิระตาราม กรุงเทพมหานครJuly 12, 2010

ตารางบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ (ร่าง)

บัญชึเงินเดือนขอครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับใหม่ กำลังเป็นที่สนใจสำหรับท่านที่ติดตามเว็บไซต์สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง ลองดูครับเงินเดือนท่านอยู่ตารางบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ ตามร่างพ.ร.ฎ.ปรับเงินเดือน 5% ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าครับ   คลิกตารางเงินเดือนที่นี่

June 16, 2010

ระเบียบใหม่ "ลูกเสือ" ผอ.ร.ร.ต้องผ่าน "วูดแบดจ์"

ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553 ซึ่งในข้อบังคับนี้ มีผลให้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียน ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ถือว่าเป็นความก้าวหน้า ในวงการลูกเสือไทย ผู้อำนวยการสถานศึกษาท่านใดยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ต้องเข้ารับการพัฒนาก่อนครับ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

June 11, 2010

สกสค. ประชุมผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค. ทั่วประเทศ


เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2553 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวในการเป็นประธานการประชุมสมัชชาครูเรื่อง "การสร้างขวัญและกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพสมาชิก ช.พ.ค." โดยมีเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ตัวแทนสมาชิก ช.พ.ค. ทุกอำเภอทั่วประเทศ ประมาณ 2,000 คน รมว.ศธ. ได้แจ้งนโยบายการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ความสำคัญการสร้างขวัญและกำลังใจครู และการพัฒนาครูทั้งระบบ ได้แก่
1.การผลิต การพัฒนา และการใช้ครู ใน 10 ปีข้างหน้า จะมีครูที่เกษียณอายุราชการประมาณ 20,000 คน จำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่ผลิตครูให้มีคุณภาพ พร้อมที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษารอบสอง ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทที่สำคัญในการที่จะนโบบายสู่การปฏิบัติ เตรียมจัดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของ สพฐ. และสื่อ นวัตกรรมต่างๆอำนวยความสะดวกครูและนักเรียน
2.การพัฒนาระบบค่าตอบแทน กำลังดำเนินการเกี่ยวกับ พรบ.เงินเดือน เงินเดือนครู และกองทุนพัฒนาครู
3.จัดทำโครงการพัฒนาชีวิตครู มีแนวดำเนินการ เช่น ปรับโครงสร้างหนี้ แก้ปัญหาหนี้สินครู ใช้นโยบายตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับตัวแทนสมาชิก ช.พ.ค. สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 แต่ละอำเภอได้แก่
1. นางอาภรณ์ทิพย์ เอื้อประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา
2. นายไพล๊อต บุศราคำ ผอ.ร.ร.หนองขนาก “ตุรงค์เรือง” อ.ท่าเรือ
3. นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผอ.ร.ร.วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) อ.นครหลวง
4. นายไพโรจน์ ประสพวงศ์ รอง ผอ.ร.ร.วัดนาค อ.บางปะหัน
5. นายปฏิญญา ไตรพรหม ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดระโสม อ.ภาชี
6. นายไพโรจน์ ท่าวัง ผอ.ร.ร.วัดมณฑลประสิทธิ์ อ.วังน้อย
7. นายชาญณรงค์ สุทธิกุล ผอ.ร.ร.วัดดอนพุดซา อ.อุทัย
8. นายสมศักดิ์ สุภาพ ผอ.ร.ร.วัดเจ้าปลุก อ.มหาราช
9. นายไพบูลย์ คล้ายวงศ์ ครู ร.ร.บ้านแพรกประชาสรรค์ อ.บ้านแพรก

รายละเอียดเพิ่มเติม  เว็บไซต์ สกสค.

June 07, 2010

โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2553)

โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ซึ่งจะออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2553  ซึ่งหลายท่านกำลังลังเลใจจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่  สำหรับปีนี้คงจะเป็นปีสุดท้ายที่ใช้เกณฑ์เดิม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป (อายุ 45 ปี ขึ้นไปสำหรับข้าราชการทหาร)  โดยนับถึงวันก่อนออกจากราชการ(30 กันยายน 2553)  รายละเอียดขอให้ท่านดาวน์โหลดจากลิงค์ข้างล่างนี้ครับ  ตามหนังสือ คปร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/228 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เรื่องแนวทางดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (Download เอกสารทั้งหมดคลิ๊กที่นี่)

หนังสือนำ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (รายละเอียดมาตรการฯ ) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (กำหนดการ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ขั้นตอนการดำเนินมาตรการฯ )
ตารางที่ 1-5 (กรณีต้องการเป็นไฟล์ excel)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (ใบสมัคร)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (หนังสือขอระงับการลาออกฯ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (คำถาม-คำตอบ)
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/8080 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 (แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553)

ศึกษาเอกสารเพิ่มเติมที่ สำนักงาน ก.พ.  http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categoryID=CAT0001814

May 15, 2010

การประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่


การประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะใหม่ผมได้นำรายละเอียดจากเว็บไซต์ครูบ้านนอกดอทคอมมาฝากครับ  ตามรายละเอียด download  ได้ครับ
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

คู่มือการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและ เลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

สรุปรายการเอกสาร

1. คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตาม
การประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่  แยกตามรายละเอียด ดังนี้
 
1.1 สายงานการสอน
 1.2 สายงานบริหารสถานศึกษา
 1.3 สายงานบริหารการศึกษา
  -สำนักงาน กศน.
  
-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 1.4 สายงานนิเทศการศึกษา

2. แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
 2.1 แบบเสนอขอรับการประเมินฯ ในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ ทุกตำแหน่ง(แบบ ก.ค.ศ. 1)
 2.2 แบบเสนอขอรับการประเมินฯ ในการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ (ทุกตำแหน่ง) (แบบ ก.ค.ศ. 1/1)

3. แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
 3.1 แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ(ทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ) (แบบ ก.ค.ศ. 2)

 3.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ (แบบ ก.ค.ศ. 3)
  3.2.1 สายงานการสอน
  3.2.2 สายงานบริหารสถานศึกษา
  3.2.3 สายงานนิเทศการศึกษา

 3.3 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ
  3.3.1 สายงานการสอน (แบบ ก.ค.ศ. 3/1)
  3.3.2 สายงานบริหารสถานศึกษา (แบบ ก.ค.ศ. 3/2)
  3.3.3 สายงานบริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (แบบ ก.ค.ศ. 3/3)
  3.3.4 สายงานนิเทศการศึกษา (แบบ ก.ค.ศ. 3/4)
  3.3.5 สายงานบริหารการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. (แบบ ก.ค.ศ. 3/5)

หรือเลือกดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดจากเว็บไซต์ครูบ้านนอก ที่นี่ครับ 
ขอขอบคุณ http://www.kroobannok.com

May 13, 2010

กิจกรรมเปิดกล่องชอล์ก ปีการศึกษา 2553

      วันที่ 11 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 น. ผอ.ธำรง แก้วเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน “เปิดกล่องชอล์ก” ซึ่งสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวงและสมาคมครูนครหลวงร่วมกันจัดโครงการ เพื่อแจ้งนโยบายทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และหน่วยงานต้นสังกัด และสร้างปฏิสัมพันธ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายอำเภอนครหลวง โดยรองศิลา ปุยสุวรรณ รอง ผอ.สพท.อย.1 ดูแลการจัดการศึกษาอำเภอนครหลวงได้แจ้งแนวการดำเนินการการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2553  หลังจากนั้นมีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์สร้างความสามัคคีระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอนครหลวง  กลางวันรับประธานอาหารร่วมกัน  เป็นโครงการใหม่ที่ทั้ง 2 สมาคมร่วมกัน  และนายวันชาติ  ศาสตร์ศิริ  นายกสมาคมครูนครหลวงยังได้ประชาสัมพันธ์ ให้ครูสมัครมากๆ  เราจะได้ร่วมกันพัฒนานักเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในอำเภอนครหลวงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

May 05, 2010

ลงทะเบียนสอบประเมินสมรรถนะสายผู้บริหารสถานศึกษา (ผอ.ร.ร. และรอง ผอ.ร.ร.) ที่นี่


การลงทะเบียนสอบประเมินสมรรถนะสายผู้บริหารสถานศึกษา (ผอ.ร.ร. และรอง ผอ.ร.ร.) สพฐ. ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2553 ณ. สถานที่ที่เขตกำหนด สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง อำนวยความสะดวก รอง ผอ.ร.ร./ผอ.ร.ร. ในการลงทะเบียนสอบประเมินสมรรถนะสายผู้บริหารสถานศึกษา (ผอ.ร.ร. และรอง ผอ.ร.ร.) ดังนี้

ศึกษารายละเอียดการลงทะเบียนสอบประเมินสมรรถนะสายผู้บริหารสถานศึกษา (ผอ.ร.ร. และรอง ผอ.ร.ร.) ก่อนครับ
คู่มือการลงทะเบียน
• คู่มือการเข้าสู่ระบบ
คู่มือการทำข้อสอบ
- หนังสือราชการจาก สพฐ.
ขั้นตอนลงทะเบียนสอบประเมินสมรรถนะสายผู้บริหารสถานศึกษา (ผอ.ร.ร. และรอง ผอ.ร.ร.) 
1. เข้าเว็บนี้ http://www.thai-exam.com/
2. เลือกเขตพื้นที่การศึกษา แล้วคลิก "เข้าสู่ระบบ"

3. คลิก "สำหรับการลงทะเบียนใหม่ คลิกที่นี่" แล้วกรอกข้อมูลให้ครบ (มีคำแนะนำด้านขวามือ) กรอกหมายเลขประชาชน E-mail เพื่อกรอกข้อมูลลงทะเบียน ถ้ายังไม่มี E-mail ต้องสมัครก่อน  Gmail       Hotmail    และ Yahoo
4. เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อทดลองทำกรอบทดสอบได้ การเข้าระบบก็ใช้ หมายเลขประจำตัวประชาชน รหัสผ่าน และเลือก สพท.ของท่าน


ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตพื้นที่ จะกำหนดโรงเรียนสถานที่สอบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดวันสอบทั่วประเทศ ทุกเขตพื้นที่ โดยกำหนด 2 วัน สอบวันละ 3 รอบๆ ละ 2 ชั่วโมงดังนี้
14 พฤษภาคม 2553 15 พฤษภาคม 2553

รอบ 1 : 09:00-11:00 รอบ 1 : 09:00-11:00

รอบ 2 : 12:00-14:00 รอบ 2 : 12:00-14:00

รอบ 3 : 15:00-17:00 รอบ 3 : 15:00-17:00


กรอบด้านเนื้อหา
เป็นการสร้างแบบทดสอบ เพื่อประเมินใน สามส่วนคือ
- กรอบที่ 1 : สมรรถนะและความรู้ของผู้บริหารในด้านต่อไปนี้

ด้านการบริหารงาน การบริหารด้านวิชาการ การบริหารด้านธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ การบริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนักเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการวิจัยและการส่งเสริมการวิจัย

- กรอบที่ 2 : สมรรถนะและความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยี

- กรอบที่ 3 : การวัดเจตคติและความเป็นผู้นำ

ในอัตราส่วน กรอบที่ 1:กรอบที่ 2: กรอบที่ 3 เป็น 60 : 20 : 20

ลักษณะข้อสอบส่วนใหญ่เป็นแนว Case study บริบทตามกรอบที่กล่่าว

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ผู้อำนวยการโรงเรียน และ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ศูนย์สอบโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2553  ลงทะเบียนสอบประเมินสมรรถนะสายผู้บริหารสถานศึกษา (ผอ.ร.ร. และรอง ผอ.ร.ร.) ได้เลยครับ


ตัวอย่างแนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา(ผอ.ร.ร. และรอง ผอ.ร.ร.)
ตัวอย่าง ข้อสอบ รอง.ผอ.รร. และ ผอ.รร. ปี 2550
ข้อสอบ ภาค ก ปี 2552 135 ข้อ
แนวข้อสอบเตรียมสอบผู้บริหาร


                                     ขอให้ทุกท่านโชคดี สอบผ่านทุกท่านครับ
ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา